Boligreportage

Kunstigt åndedræt til typehuset

Marianne og Morten faldt for en bakket grund i et ældre parcelhuskvarter i Herning, men var ikke begejstrede for boligen. Altså lige indtil de med arkitektens hjælp kombinerede husets bedste finesser med moderne linjer og materialer.

De var rimelig målrettede. To veje i det ældre parcelhuskvarter lidt udenfor Herning var blevet peget ud som vejene, hvor Marianne og Morten bare ville bo med børnene. Og tilbage i 2014 kom der så et hus til salg. Spøgelseshuset blev det kaldt, for boligen havde stået tom i hele fem år, da de tidligere ejere var rykket på plejehjem. Det var heller ikke selve huset, der vakte Marianne og Mortens interesse, men matriklens bakkede, store terræn og gamle beplantning.

– Valget var derfor enten at rive hele huset ned eller at modernisere. Vi valgte det sidste af økonomiske grunde, men også fordi sjælen fra et ældre hus jo går tabt ved at bygge nyt, fortæller Marianne.

Renoveringen var egentlig ikke tænkt til at blive så omfattende, som den gjorde, men parret allierede sig med arkitekt Jan Christoffersen fra Christoffersen Arkitekter og fik hurtigt sammen lavet en plan over, hvordan de inden for budgetrammerne kunne vende planløsning og en del materialevalg på hovedet.

– Vores største udfordring var klart, hvordan vi kunne gøre et typisk 1970’er-hus fedt og tidssvarende uden fuldkommen at give køb på husets oprindelige arkitektur. De gule mursten var jeg dog klar på at forkaste.

– Jeg har altid hadet gule mursten, og det kunne ikke gå stærkt nok med at få dem vandskuret. Men arkitekten fik os på andre tanker ved at vise, hvordan gule mursten kombineret med nye materialer kan fremstå helt moderne, forklarer Marianne.

Her blev det gjort med zinkbeklædning mellem husets vinduer og nyt tagpaptag, der med sine lister og farve gik godt i spænd med zinken og de gule mursten. Det gamle tagudhæng med den skjulte tagrende blev endvidere skåret af, så hele facaden i dag fremstår mere skarp og nutidig.

Vores største udfordring var klart, hvordan vi kunne gøre et typisk 1970’er-hus fedt og tidssvarende uden fuldkommen at give køb på husets oprindelige arkitektur.

FAKTA OM HUSET

Familien fik: En ombygning af deres 190 m² Hosby typehus fra 1973 men nyt køkken-al­rum med kon­tor, spise­plads og stue. To nye bade­vær­elser. Tre børne­vær­elser. Et sove­vær­else. En en­tré. Ny flise­be­læg­ning rundt om hele huset inkl. stort terrasse­dæk. Nyt tag af tag­pap­lister. Ny zink­be­klæd­ning på dele af facaden og gavle. Nyt vind­fang ved hoved­dør. Gulv­varme. Nyt gulv i hele huset. Nyt el trukket i nye ferma­cell­vægge. Nye vin­duer, skyde­døre og oven­lys­vinduer.

Pro­ces: Ejerne kon­taktede arki­tekten, da de skulle se på huset anden gang, for at få en pro­fessionel vur­dering af husets mu­lig­heder. Parret lavede et op­læg med ønsker til re­nover­ingen, som blev arbejdet på plads i et sam­spil med arkitekten. Mari­anne og Morten har selv stået for hele ned­riv­ningen, og i op­byg­ningen har de lavet det meste selv, men har dog haft hjælp fra en tømrer, elek­triker og vvs’er til større ting.

Materiale­valg ind­vendigt: Ferma­cell på vægge. Gips og akustik­felter på lofter. Skyde­døre og døre fra SWE­DOOR. Køkken fra Svane. Hårde hvide­varer fra Siemens og Miele. Poly­urethan-gulv (flydende). Vola-arma­turer i bryggers og på bade­vær­elser. Quooker-messing­armatur i køkkenet.

Materiale­valg ud­vendigt: Zink på facaden mellem vin­duer og døre. Vin­duer og døre fra Rationel. Tag­pap på taget. IBF-bordur­fliser rundt om hele huset.

Byggepris: 1,5 mio. kr. inkl. arki­tekt­honorar.

Energirenovering eller ej?

Marianne havde lavet et detaljeret visuelt oplæg til både arkitekten og til Morten, så ingen var i tvivl om, hvor huset skulle hen. Familien havde med andre ord et defineret mål, som Jan Christoffersen med sine egne ord hjalp dem med at nå. Det største renoveringsgreb gik på at åbne huset op og flytte et ellers nordvendt og isoleret køkken ind i et stort køkken-alrum, som fremkom, efter at Marianne og Morten havde revet alle vægge og al indmad ud.

Da huset er bygget op på en rem, der er komplet bærende, kunne alle indvendige vægge fjernes til ét stort rum, hvilket gjorde det muligt at sætte tapelinjer på gulvene, så parret fik et detaljeret indblik i, hvordan arkitektens fine 3D-tegninger tog sig ud i virkeligheden.

– Det store åbne rum – med netop køkkenet tilbagetrukket og i midten – efterlod rummet med tre vinger omkring køkkenøen, der alle kan fungere som sofagruppe, spiseplads eller arbejdsplads. Det giver en høj grad af rummelighed og fleksibilitet i indretningen, fortæller Jan Christoffersen og tilføjer, at en af genistregerne for besparelsen i dette projekt har været, at i stedet for at opsætte et Genvex-anlæg er der opsat to ovenlysvinduer, der virker som en skorsten i huset i forhold til udluftning.

Herudover er der også blev lavet energirenovering i huset. Den eksisterende isolering blev eftergået, og der blev efterisoleret på lofter, i vægge og i krybbekælderen, ligesom alle vinduer blev erstattet af nye trelagsmodeller.

– Set i et økonomisk perspektiv er det kun få ting, der er rentable at energirenovere i et parcelhus fra 1970’erne. Men ser du det ud fra en komfortvinkel, er det anderledes. Det tager fx omkring 35 år at tilbagebetale omkostningen ved at isætte et nyt energivindue. Til gengæld er der hurtigere økonomisk bonus i at hulmursisolere og isolere alle vægge og lofter, hvis de ikke er det, siger Jan Christoffersen.

For Marianne og Morten kan energirenoveringen sammen med den øvrige renovering nu godt svare sig på kort sigt. Huset har ikke mindst på grund af dets beliggenhed opnået en merværdi, der gør, at alle udgifter er tjent ind og mere til, hvis familien skulle have lyst til at sælge i morgen. Den lyst har de så bare ikke, for det gamle parcelhus blev lige præcis den morderne bolig med sjæl, som de drømte om.

Arkitekt Jan Christoffersens renoveringsråd

  1. Lad en sag­kyndig, som fx en arki­tekt, en byg­nings­ingeniør eller begge, be­sigtige huset før køb og om­byg­ning, og lad dem komme med et op­læg om­kring husets mulig­heder. Dette set i forhold til husets til­stand. Er der på­træng­ende ved­lige­holdelses­momenter? Hvad er værd at bygge videre på?
  2. Lav gerne et skrift­ligt og visuelt op­læg til arki­tekten om­kring jeres ønsker for det frem­tidige hus. Det gør ikke kun arki­tekten klogere, men oftest også jer selv skarpere på, hvad I vil.
  3. Af­stem jeres re­nover­ings­ønsker med pro­jektets økonomi, så ønsker og penge­pung passer sammen.
  4. Re­spektér den gamle arki­tektur, men ikke for alt i verden. Et hus har et liv, der gerne skal ud­vikle sig over tid. Det skal så at sige følge med tiden, og som ejer bør du sætte dit finger­af­tryk. Hvor mange af­tryk og hvor­dan kræver ge­fühl, for at det bliver har­monisk. Det er så her, at det er giv­tigt at få hjælp fra fag­kyndige.

Kilde: Jan Christoffersen, MAA og ejer af Christoffersen Arkitekter, se mere på Christoffersenarkitekter.dk

Jeg har altid hadet gule mursten, og det kunne ikke gå stærkt nok med at få dem vandskuret. Men arkitekten fik os på andre tanker ved at vise, hvordan gule mursten kombineret med nye materialer kan fremstå helt moderne.

Jan Christoffersen

Jan Christoffersen